Ta witryna w ograniczonym stopniu obsługuje Twoją przeglądarkę. Zalecamy przejście na Edge, Chrome, Safari lub Firefox.

PREZENTOWNIK NA DZIEŃ TATY I DARMOWA DOSTAWA Z KODEM BESTDAD TYLKO DO 23/6!

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO BY THE RAY

Warunki świadczenia usług

Spis treści

§1. DEFINICJE POJĘĆ

Pojęcia użyte w Regulaminie oznaczają:

 1. Klient - osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, składająca zamówienie w ramach sklepu internetowego (konsument, przedsiębiorca, przedsiębiorca uprzywilejowany).
 2. Konsument – osoba fizyczna korzystająca ze sklepu internetowego i dokonująca zakupu w zakresie niezwiązanym bezpośrednio ze swoją działalnością gospodarczą lub zawodową (zgodnie z treścią art. 22 z indeksem 1 Kodeksu cywilnego).
 3. Przedsiębiorca - osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna, o której mowa w art. 33 z indeksem 1 § 1 Kodeksu cywilnego, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową.
 4. Przedsiębiorca prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą, który nie korzysta ze sklepu internetowego w ramach prowadzonej działalności zawodowej (zwany dalej Przedsiębiorcą uprzywilejowanym) - osoba fizyczna korzystająca ze sklepu internetowego, w tym w szczególności dokonująca zakupu w zakresie niezwiązanym z jej działalnością gospodarczą, gdy z charakteru zakupionego produktu wynika, że nie posiada on dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 5. Sklep internetowy (inaczej e-sklep) – sklep internetowy dostępny pod adresem https://bytheray.com/, za pośrednictwem którego Klient może dokonywać zakupów określonych Produktów.
 6. Produkt – produkty fizyczne, które są prezentowane w ramach e-sklepu,przeznaczone do sprzedaży.
 7. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży produktu zawarta pomiędzy Sprzedawcą aKlientem za pośrednictwem serwisu internetowego sklepu. Sprzedaż prowadzona jestna obszarze Unii Europejskiej.
 8. Umowa zawarta na odległość – umowa sprzedaży zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Klientem zawierana bez jednoczesnej fizycznej obecności stron umowy, za pomocą jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
 9. Zamówienie – czynność podejmowana przez Klienta, polegająca na wyborze w ramach e-sklepu określonych produktów, zmierzająca bezpośrednio do zawarcia ze Sprzedawcą umowy sprzedaży tych produktów na warunkach wskazanych w niniejszym Regulaminie.
 10. Sprzedawca/Właściciel strony - BTR CONCEPT sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Polki 1A/20, 02-826 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0001068040, NIP: 9512581861, REGON: 526883044.
 11. Regulamin – niniejszy regulamin wraz z innymi dokumentami stanowiącymi jego integralną część, w tym w szczególności Polityką Prywatności.
 12. Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (Dz.U. z 2023, poz. 1610 t. j. z późn. zm.).
 13. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. z 2023 r., poz. 2759 t. j. z późn. zm.).
 14. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2020, poz. 344 t. j. z późn. zm.).
 15. Ustawa prawo telekomunikacyjne – ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. 2024, poz. 34 t.j. z późn. zm.).
§2. POSTANOWIENIA OGÓLNE
 1. Strona internetowa dostępna pod adresem: https://bytheray.com/, prowadzona jest przez Sprzedawcę.
 2. Ze Sprzedawcą można się kontaktować:
  a) pod adresem poczty elektronicznej: hello@bytheray.com
 3. Informacje o produktach podane na stronie internetowej sklepu, w szczególności ich opisy (specyfikacja) oraz ceny, nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego, a są jedynie zaproszeniem do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.
 4. Szczegółowe opisy produktów są dostępne po przejściu na podstronę konkretnego produktu. Powyższe rozwiązanie ma ułatwić Klientowi wybór produktu. Jednocześnie produkty są pogrupowane według kategorii, które zostały wyszczególnione na stronie internetowej. Po przejściu do konkretnej kategorii, Klient może dokonać wyboru podkategorii produktów. Sprzedawca zastrzega, że niektóre z produktów w ramach wskazanych kategorii i podkategorii mogą być niedostępne. Aktualna lista dostępnych produktów w ramach określonych kategorii i podkategorii jest dostępna bezpośrednio po przejściu na podstronę: https://bytheray.com/collections/all.
 5. Zasady korzystania ze sklepu internetowego, warunki dokonywania zamówienia oraz warunki realizacji zamówienia w ramach zawartej umowy sprzedaży, określa niniejszy Regulamin.
 6. Sprzedaż za pośrednictwem e-sklepu odbywa się 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok, co nie wyklucza możliwości czasowego wyłączenia sprzedaży z przyczyn technicznych.
 7. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:
  a) warunki i zasady składania zamówień w ramach sklepu internetowego, rejestracji konta Klienta, a także zasady realizacji zamówienia,
  b) zasady zawierania umów sprzedaży pomiędzy Klientem a Sprzedawcą, których przedmiotem są określone produkty,
  c) zasady stosowania obniżek cen,
  d) świadczenie usługi newslettera,
  e) procedurę związaną z postępowaniem w przypadku wystąpienia niezgodności produktu z umową, a także procedurę reklamacyjną i procedurę odstąpienia od umowy (Konsument i Przedsiębiorca uprzywilejowany),
  f) zasady weryfikacji opinii Klientów i prezentowania ich na stronie internetowej,
  g) zasady pozostawiania komentarzy.
 8. Warunkiem korzystania ze sklepu internetowego jest zapoznanie się z treścią Regulaminu i jego akceptacja. Akceptując Regulamin, Klient wyraża zgodę na wszystkie jego postanowienia i zobowiązuje się do ich przestrzegania. Akceptacja Regulaminu jest dobrowolna, ale niezbędna w celu złożenia zamówienia i finalizacji transakcji zakupowej.
 9. Sprzedawca udostępnia Klientowi Regulamin przed rozpoczęciem korzystania ze sklepu internetowego. Treść niniejszego Regulaminu może zostać utrwalona przez Klienta poprzez jego wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze strony internetowej.
§3. TECHNICZNE WARUNKI KORZYSTANIA ZE SKLEPU INTERNETOWEGO
 1. Korzystanie ze sklepu internetowego możliwe jest pod warunkiem spełnienia po stronie Klienta następujących wymagań technicznych:
  a) posiadania urządzenia umożliwiającego dostęp do sieci Internet, wyposażonego w sprawny system operacyjny, np. Windows, Android, Mac OS,
  b) zainstalowania na urządzeniu, o którym mowa w pkt a) powyżej najnowszej, aktualnej wersji przeglądarki internetowej zapewniającej dostęp do zasobów sieci Internet, takiej jak: Opera, Mozilla Firefox, Safari, Google Chrome lub innej kompatybilnej, obsługującej pliki cookies,
  c) posiadania aktywnego konta poczty e-mail.
 2. Sprzedawca informuje, że problemy techniczne bądź ograniczenia techniczne występujące w sprzęcie komputerowym lub innym urządzeniu, z którego korzysta Klient (firewalle – blokady, programy antywirusowe i inne), mogą ograniczyć lub uniemożliwić Klientowi dostęp do serwisu sklepu internetowego.
 3. Ze względu na niezależne od Sprzedawcy właściwości sieci Internet oraz sprzętu komputerowego lub innego urządzenia, z którego korzysta Klient, Sprzedawca nie gwarantuje nieprzerwanego i niezakłóconego dostępu do serwisu sklepu internetowego.
§4. SKŁADANIE I REALIZACJA ZAMÓWIEŃ
 1. W celu zamówienia produktu za pośrednictwem e-sklepu należy wejść na stronę internetową: https://bytheray.com/, a następnie dokonać wyboru produktu lub produktów, podejmując kolejne kroki zgodnie z komunikatami wyświetlanymi na stronach sklepu internetowego.
 2. Na podstronie z dostępnymi produktami, Klient może dokonać wyboru produktu lub produktów wyszukując produkt przez filtr rozszerzony, a także dokonać zaszeregowania produktów tj. sortuj według. Klient może również pominąć wskazany sposób wyszukiwania produktu/produktów.
 3. Wybór przez Klienta zamawianych produktów (w tym, w razie możliwości dokonania takiego wyboru - rodzaju, rozmiaru, koloru zgodnie ze specyfikacją oraz ilości produktów) dokonywany jest poprzez dodanie poszczególnych produktów do koszyka.
 4. W celu złożenia zamówienia konieczne jest wskazanie przez Klienta następujących danych:
  1) adresu e-mail lub numeru telefonu,
  2) kraju/regionu,
  3) pierwszego imienia (opcjonalnie),
  4) nazwiska,
  5) adresu (niektóre dane są opcjonalne),
  6) w przypadku Klienta będącego przedsiębiorcą – także firmy przedsiębiorcy, nr NIP,
  7) wyboru metody płatności,
  8) a także akceptacja Regulaminu, Polityki Prywatności oraz odznaczenia okienek wymaganych, opcjonalnie zgody na przesyłanie przez Sprzedawcę treści o charakterze promocyjnym, marketingowym lub treści reklamowych, a następnie potwierdzenie Zamówienia poprzez kliknięcie przycisku potwierdzającego dokonanie zapłaty.
 5. Klient może wybrać preferowany sposób dostawy. Po dokonaniu tego wyboru, Klient otrzymuje informacje dotyczące kosztu wysyłki (lub informację o bezpłatnej dostawie) do miejsca dostawy.
 6. W trakcie składania zamówienia – do momentu kliknięcia w przycisk „Zapłać teraz” – Klient ma możliwość modyfikacji podanych przez siebie danych osobowych oraz informacji w zakresie wybranych przez siebie produktów, zarówno ich rodzaju, rozmiaru, koloru i ilości (jeżeli wprowadzenie takich zmian przy produkcie jest możliwe).
 7. Klient dokonując kliknięcia w przycisk „Zapłać teraz” ma świadomość, że zawarcie umowy związane jest z obowiązkiem uiszczenia należnej Sprzedawcy zapłaty.
 8. Po podaniu przez Klienta wszystkich niezbędnych danych do złożenia Zamówienia, wyświetlone zostanie także podsumowanie Zamówienia.
 9. Podsumowanie Zamówienia zawiera w szczególności następujące informacje:
  a) przedmiot umowy sprzedaży – nazwę produktu/produktów,
  b) jednostkową i łączną cenę za zamówione produkty (w tym informacje o ewentualnej obniżce ceny),
  c) koszt wysyłki lub informację o spełnieniu warunków do bezpłatnej wysyłki,
  d) całkowity koszt zamówienia.
 10. Wysłanie przez Klienta zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia ze Sprzedawcą umowy sprzedaży, zgodnie z treścią niniejszego Regulaminu.
 11. Po złożeniu zamówienia do Klienta zostanie wysłana wiadomość e-mail zawierająca ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.
 12. Umowę Sprzedaży traktuje się jako zawartą z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości, o której mowa w ust. 11 powyżej. Umowa sprzedaży zostaje zawarta w języku polskim w treści zgodnej z Regulaminem.
 13. Klient może dokonać rejestracji w sklepie, w wyniku której zostanie utworzone dla niego indywidualne konto, dostępne za pomocą loginu (adres e-mail Klienta) oraz ustalonego przez niego hasła (zwane dalej „Kontem użytkownika”). Rejestracja w e-sklepie nie jest warunkiem koniecznym do dokonania w nim zakupów. Żeby dokonać rejestracji należy podać dane:
  a) imię,
  b) nazwisko,
  c) e-mail,
  d) has.
 14. Założenie konta możliwe jest poprzez wypełnienie przez Klienta wszystkich pól formularza rejestracyjnego zamieszczonego na stronie e-sklepu, oznaczonych jako wymagane.
 15. Warunkiem koniecznym dla założenia konta jest akceptacja przez Klienta niniejszego Regulaminu i Polityki Prywatności. Akceptacja jest dobrowolna, ale w sytuacji, gdy Klient zdecyduje się założyć Konto, jest konieczna dla dokonania tej czynności. Rejestracja konta jest jednoznaczna z akceptacją Regulaminu i Polityki Prywatności.
 16. Klient, który dokonał rejestracji w e-sklepie, przy kolejnych zakupach może posługiwać się swoim kontem. W ramach konta, Klient może w szczególności śledzić status bieżących zamówień, sprawdzać szczegóły zamówień historycznych, a także zarządzać danymi swojego konta, m. in. zmieniać swoje hasło.
 17. Klient zobowiązany jest nie udostępniać swojego hasła do konta osobom trzecim.
 18. Sprzedawca ma prawo usunąć konto Klienta lub pozbawić go prawa do składania zamówień ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku istotnego naruszenia przez Klienta niniejszego Regulaminu, w szczególności w przypadku, gdy Klient podczas rejestracji w sklepie internetowym lub składania zamówienia podał dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub naruszające prawa osób trzecich, korzysta ze sklepu internetowego w sposób niezgodny z przepisami obowiązującego prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet, korzysta ze sklepu internetowego w sposób uciążliwy dla innych Klientów oraz dla Sprzedawcy.
§5. CENY PRODUKTÓW I FORMY PŁATNOŚCI, OBNIŻKI CEN PRODUKTÓW
 1. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność wobec Konsumenta oraz Przedsiębiorcy uprzywilejowanego za zgodność produktu z zawartą umową sprzedaży, w zakresie określonym kodeksem cywilnym.
 2. W przypadku stwierdzenia niezgodności produktu z umową przed upływem okresu odpowiedzialności Sprzedawcy, tj. dwóch lat od wydania produktu, Konsument lub Przedsiębiorca uprzywilejowany jest zobowiązany zawiadomić Sprzedawcę o zaistniałej sytuacji (e-mail, wysłanie reklamacji formą tradycyjną). W załączeniu znajduje się wzór formularza, z którego Konsument lub Przedsiębiorca uprzywilejowany może skorzystać w tym zakresie (załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu).
 3. Konsument lub Przedsiębiorca uprzywilejowany może złożyć jakiekolwiek inne jednoznaczne zawiadomienie, gdzie wskazane zostaną co najmniej: imię, nazwisko i adres zgłaszającego reklamację, określenie reklamowanego produktu, w zakresie w jakim jest to właściwe dla danego jego rodzaju (np. nazwa, producent, kolor itp.), dowód zakupu reklamowanego produktu, opis niezgodności produktu i termin w jakim wada została dostrzeżona, a w stosownych przypadkach także okoliczności uzasadniające reklamację, żądanie reklamującego, datę wniesienia reklamacji, podpis zgłaszającego reklamację (w przypadku reklamacji wysyłanych pocztą zwykłą).
 4. W celu umożliwienia Sprzedawcy rozpoznania reklamacji, Konsument lub Przedsiębiorca uprzywilejowany, zobowiązany jest odesłać reklamowane produkty do siedziby Sprzedawcy bez zbędnej zwłoki. W przypadku uznania roszczeń zgłaszającego, Sprzedawca zwraca reklamującemu poniesione koszty dostarczenia.
 5. Jeżeli produkt jest niezgodny z umową, Konsument lub Przedsiębiorca uprzywilejowany może żądać obniżenia ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta lub Przedsiębiorcy uprzywilejowanego, wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość rzeczy z wadą pozostaje do wartości rzeczy bez wady.
 6. Konsument lub Przedsiębiorca uprzywilejowany może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę uprzywilejowanego jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość produktu zgodnego z umową, rodzaj i stopień stwierdzonej niezgodności, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Konsumenta lub Przedsiębiorcę uprzywilejowanego inny niż żądany przez niego sposób zaspokojenia.
 7. Szczegóły związane z odpowiedzialnością Sprzedawcy za zgodność produktu z umową uregulowane są w Rozdziale 5a ustawy o prawach konsumenta.
§6. KOSZTY I TERMIN DOSTAWY
 1. Dostawa produktów odbywa się na obszarze Polski, natomiast przesyłkimiędzynarodowe są realizowane na obszarze Unii Europejskiej.
 2. Koszty oraz przewidywany termin dostawy podane są do wiadomości Klienta przedwysłaniem przez niego Zamówienia.
 3. Sprzedawca realizuje wysyłkę zamówionych przez Klienta produktów głównie za pośrednictwem serwisu https://furgonetka.pl/. Regulamin serwisu dostępny jest na stronie internetowej pod adresem: https://furgonetka.pl/regulamin/. Sprzedawca może także zrealizować taką wysyłkę we własnym zakresie z pominięciem wskazanego powyżej serwisu.
 4. Metody dostawy, a w szczególności wykaz firm kurierskich, czas wysyłki produktów, wysokość kosztów wysyłki, a także informacje o warunkach realizacji bezpłatnej wysyłki, dostępne są na stronie internetowej Sprzedawcy pod adresem: https://bytheray.com/pages/wysylka-platnosci.
 5. Dostawa realizowana przez kuriera nie obejmuje wniesienia produktów do budynku mieszkalnego, lokalu mieszkalnego lub lokalu użytkowego, czy też innych pomieszczeń.
§7. NIEZGODNOŚĆ PRODUKTU Z UMOWĄ
 1. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność wobec Konsumenta oraz Przedsiębiorcy uprzywilejowanego za zgodność produktu z zawartą umową sprzedaży, w zakresie określonym kodeksem cywilnym.
 2. W przypadku stwierdzenia niezgodności produktu z umową przed upływem okresu odpowiedzialności Sprzedawcy, tj. dwóch lat od wydania produktu, Konsument lub Przedsiębiorca uprzywilejowany jest zobowiązany zawiadomić Sprzedawcę o zaistniałej sytuacji (e-mail, wysłanie reklamacji formą tradycyjną). W załączeniu znajduje się wzór formularza, z którego Konsument lub Przedsiębiorca uprzywilejowany może skorzystać w tym zakresie (załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu).
 3. Konsument lub Przedsiębiorca uprzywilejowany może złożyć jakiekolwiek inne jednoznaczne zawiadomienie, gdzie wskazane zostaną co najmniej: imię, nazwisko i adres zgłaszającego reklamację, określenie reklamowanego produktu, w zakresie w jakim jest to właściwe dla danego jego rodzaju (np. nazwa, producent, kolor itp.), dowód zakupu reklamowanego produktu, opis niezgodności produktu i termin w jakim wada została dostrzeżona, a w stosownych przypadkach także okoliczności uzasadniające reklamację, żądanie reklamującego, datę wniesienia reklamacji, podpis zgłaszającego reklamację (w przypadku reklamacji wysyłanych pocztą zwykłą).
 4. W celu umożliwienia Sprzedawcy rozpoznania reklamacji, Konsument lub Przedsiębiorca uprzywilejowany, zobowiązany jest odesłać reklamowane produkty do siedziby Sprzedawcy bez zbędnej zwłoki. W przypadku uznania roszczeń zgłaszającego, Sprzedawca zwraca reklamującemu poniesione koszty dostarczenia.
 5. Jeżeli produkt jest niezgodny z umową, Konsument lub Przedsiębiorca uprzywilejowany może żądać obniżenia ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta lub Przedsiębiorcy uprzywilejowanego, wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość rzeczy z wadą pozostaje do wartości rzeczy bez wady.
 6. Konsument lub Przedsiębiorca uprzywilejowany może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę uprzywilejowanego jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość produktu zgodnego z umową, rodzaj i stopień stwierdzonej niezgodności, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Konsumenta lub Przedsiębiorcę uprzywilejowanego inny niż żądany przez niego sposób zaspokojenia.
 7. Szczegóły związane z odpowiedzialnością Sprzedawcy za zgodność produktu z umową uregulowane są w Rozdziale 5a ustawy o prawach konsumenta.
§8. REKLAMACJE DOTYCZĄCE FUNKCJONOWANIA SERWISU STRONY INTERNETOWEJ

Sprzedawca podejmuje działania w celu zapewnienia właściwego działania strony internetowej i zobowiązuje się do usuwania na bieżąco wszelkich nieprawidłowości w jego funkcjonowaniu, które zostaną zgłoszone przez Klientów.

Klient może poinformować Sprzedawcę o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu strony internetowej poprzez wysłanie stosownej informacji na adres e-mail: hello@bytheray.com.

W wiadomości e-mail, o której mowa w ust. 2 powyżej, Klient powinien podać swoje imię, nazwisko, adres do korespondencji (w tym adres e-mail), a także rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem strony internetowej.

Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w terminie do 14 dni od dnia jej wpłynięcia.

§9. ODSTĄPIENIE OD UMOWY
 1. Zgodnie z ustawą o prawach konsumenta, Klient będący konsumentem ma prawo odstąpienia od umowy zawieranej na odległość przez okres 14 dni bez podawania powodów i bez ponoszenia żadnych kosztów. Jednak Sprzedawca gwarantuje, że takiemu Klientowi będzie przysługiwało prawo do odstąpienia od umowy w terminie 30 dni. Klient może skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy poprzez wysłanie na piśmie stosownego oświadczenia na adres korespondencyjny Sprzedawcy wskazany powyżej lub za pomocą adresu e-mail: support@bytheray.com.
 2. Wyjątki od prawa do odstąpienia od umowy wskazane są w art. 38 ust. 1 ustawy o prawach konsumenta.
 3. W przypadku odstąpienia Klienta od Umowy za pomocą poczty elektronicznej, Sprzedawca niezwłocznie prześle potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy za pomocą poczty elektronicznej.
 4. Bieg terminu rozpoczyna się od dnia, w którym Klient lub osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w fizyczne posiadanie produktów.
 5. Klient ma obowiązek poinformować Sprzedawcę w okresie biegu terminu do odstąpienia od umowy o swojej decyzji w tym zakresie.
 6. Oświadczenie Klienta nie wymaga formy szczególnej. Klient ma prawo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, który stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu, jednak nie ma w tym zakresie obowiązku.
 7. Termin odstąpienia uważa się za dochowany, gdy Klient wysłał oświadczenie o skorzystaniu z prawa odstąpienia przed upływem tego terminu. Ciężar dowodu w tym zakresie spoczywa na Kliencie.
 8. W razie odstąpienia od umowy Sprzedawca zwraca bez zbędnej zwłoki, wszystkie kwoty otrzymane od Klienta, jednak nie później niż w terminie 14 dni, liczonych od dnia w którym został poinformowany o decyzji Klienta o odstąpieniu od umowy. Zwrot dotyczy również kosztów poniesionej przez Kupującego dostawy towaru, przy czym zwrotowi podlega koszt najtańszego zwykłego dostarczenia towaru.
 9. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania rzeczy lub dostarczenia przez Klienta dowodu jej odesłania.
 10. Zwrotu płatności Sprzedawca dokonuje przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że ten wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 11. Klient, który odstąpił od umowy ma obowiązek odesłać produkt bez zbędnej zwłoki, nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę o decyzji odstąpienia od umowy. Termin powyższy uważa się za dochowany, jeżeli Klient odeśle zamówione produkty przed upływem okresu czternastu dni.
 12. Zwracane produkty powinny być w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach prawidłowego zapoznania się z produktem. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. Klient odpowiada za zmniejszenie wartości produktów, które nastąpiło od dnia w którym wszedł w fizyczne posiadanie produktów lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w fizyczne posiadanie produktów oraz wynikające z niewłaściwego obchodzenia się z nimi w stopniu większym niż konieczny do stwierdzenia charakteru, właściwości czy sposobu działania produktów.
 13. Przedsiębiorcy uprzywilejowanemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy na takich samych zasadach jak Konsumentowi.
§10. NEWSLETTER
 1. Klient w zamian za podanie danych: adresu e-mail oraz wyrażenie zgody na realizację usługi newslettera, przy zapisie na listę subskrybentów może otrzymać 10% zniżki przy pierwszym zamówieniu produktu/produktów na e-sklepie .
 2. Po przesłaniu uzupełnionego formularza, potwierdzenia zapisu na listę subskrybentów newslettera (double opt-in) i z uwagi na dokonanie takiej czynności potwierdzającej, dołączenie do listy subskrybentów newslettera, pomiędzy Sprzedawcą a Klientem zostaje zawarta umowa o świadczenie usługi newslettera.
 3. W ramach zawartej ze Sprzedawcą umowy o świadczenie usługi newslettera, Klient otrzymuje informacje o nowościach, promocjach, produktach lub usługach Sprzedawcy.
 4. Klient może w każdej chwili zrezygnować z subskrypcji newslettera poprzez anulowanie subskrypcji. W tym celu należy kliknąć w odpowiedni przycisk na dole wiadomości wysyłanej w ramach newslettera lub napisać bezpośrednio do Sprzedawcy z żądaniem anulowania subskrypcji.
§11. DANE OSOBOWE

Zasady przetwarzania danych osobowych i wykorzystywania plików cookies zostały opisane w Polityce Prywatności.

§12. POZOSTAŁE ZASADY KORZYSTANIA ZE STRONY INTERNETOWEJ

Klient, korzystając ze strony internetowej zobowiązany jest w szczególności do: a) niedostarczania i niepowielania treści zabronionych przez przepisy prawa, tj. takich, które mają charakter obraźliwy lub wulgarny, nawołują do przemocy lub do innych działań sprzecznych z prawem lub dobrymi obyczajami, albo które naruszają dobra osobiste i inne prawa osób trzecich, b) korzystania ze strony zgodnie z jej przeznaczeniem i niezakłócający jej funkcjonowania, a także w sposób nieuciążliwy dla pozostałych Klientów czy użytkowników strony, c) niewykorzystywania strony do przesyłania lub zamieszczania w jej ramach nie zamówionej Informacji Handlowej (spamu), d) korzystania z całości treści zamieszczonych na stronie internetowej wyłącznie na użytek osobisty, e) korzystania ze strony w sposób zgodny z Regulaminem, właściwymi przepisami prawa oraz ogólnymi zasadami korzystania z Internetu.

§13. PRAWA AUTORSKIE

Zdjęcia oraz wszelkie materiały jak: teksty, nagrania, grafiki, logotypy, które zostały zamieszczone na stronie internetowej są własnością Sprzedawcy lub zostały użyte przez niego za zgodą ich właścicieli (przeniesienie własności praw autorskich, licencja, inne). Wykorzystywanie ich w celach komercyjnych bez zgody Sprzedawcy jest niezgodne z prawem i zabronione – ustawa z dnia 4.02.1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 2022, poz. 2509 t. j. z późn. zm.).

§14. KOMENTARZE (DSA)
 1. Na stronie internetowej pod treścią wpisu blogowego można pozostawić komentarz.
 2. Formularz pozwalający na opublikowanie komentarza zawiera następujące pola do uzupełnienia: imię, adres e-mail oraz treść komentarza. Właściciel strony nie weryfikuje tożsamości osób pozostawiających komentarze, chyba że pozostawione przez nich treści mają charakter niedozwolony o czym stanowi ust. 3 poniżej.
 3. Osoba publikująca komentarz jest zobowiązana do przestrzegania zasad związanych z korzystaniem ze strony internetowej (pkt 12 Regulaminu), a także do nie zamieszczania takich treści, które są nielegalne na gruncie rozporządzenia o usługach cyfrowych (DSA).
 4. Przez „nielegalne treści” rozumie się wszelkie informacje, niezależnie od formy ich przekazu, które samodzielnie lub przez odniesienie do działania, w tym sprzedaży produktów lub świadczenia usług, są sprzeczne z prawem.
 5. Właściciel strony może samodzielnie prowadzić weryfikację treści zawartych w komentarzach pod kątem przestrzegania przez osoby komentujące zasad określonych w pkt 3 powyżej. Jeżeli uzna, że ich treść może świadczyć o podejrzeniu popełniania czynu zabronionego (bez względu na jego formy stadialne: przygotowanie, usiłowanie, dokonanie), Właściciel strony informuje o tym organy ścigania lub inne właściwe instytucje.
 6. Każda osoba lub podmiot może zgłosić Właścicielowi strony, że w komentarzach zamieszczonych na stronie internetowej są obecne treści, które osoba ta lub podmiot uważa za nielegalne treści. Właściciel zapewnia rozpatrzenie tego zgłoszenia na niedyskryminujących warunkach.
 7. Zgłoszenie, o którym mowa w ust. 6, można przesłać na adres e-mail Właściciela strony: hello@bytheray.com. W treści zgłoszenia należy wskazać: a) wystarczająco uzasadnione wyjaśnienie powodów, dla których dana osoba lub dany podmiot zarzucają, że odpowiednie informacje stanowią nielegalne treści; b) jasne wskazanie dokładnej elektronicznej lokalizacji informacji, takiej jak dokładny adres URL lub dokładne adresy URL, oraz, w stosownych przypadkach, dodatkowe informacje umożliwiające identyfikację nielegalnych treści, stosownie do rodzaju treści i konkretnego rodzaju usługi hostingu; c) imię i nazwisko lub nazwę oraz adres e-mail osoby lub podmiotu dokonujących zgłoszenia, z wyjątkiem zgłoszenia dotyczącego informacji uznawanych za związane z jednym z przestępstw, o których mowa w art. 3-7 dyrektywy 2011/93/UE (zgłoszenia dotyczące naruszeń o charakterze seksualnym, w tym wykorzystywania seksualnego, pornografii dziecięcej lub aktów nagabywania seksualnego mogą być nadesłane anonimowo, bez wpisywania danych osobowych); d) oświadczenie potwierdzające powzięte w dobrej wierze przekonanie osoby lub podmiotu dokonujących zgłoszenia, że informacje i zarzuty w nim zawarte są prawidłowe i kompletne.
 8. Dokonanie zgłoszenia jest wolne od opłat.
 9. W przypadku przesłania zgłoszenia w drodze e-mailowej (prawidłowy adres e-mail osoby zgłaszającej), Właściciel strony bez zbędnej zwłoki przesyła osobie dokonującej zgłoszenia potwierdzenie jego otrzymania w drodze e-mailowej.
 10. Właściciel strony rozstrzyga w przedmiocie dokonanego zgłoszenia bez zbędnej zwłoki (w terminie do 14 dni od otrzymania zgłoszenia).
 11. Po dokonaniu rozstrzygnięcia w przedmiocie złożonego wniosku, Właściciel strony przesyła zgłaszającemu (mailem na adres mailowy wskazany w treści zgłoszenia), treść decyzji o odmowie uwzględnienia zgłoszenia albo o jego uwzględnieniu i rozstrzygnięciu w sprawie informacji uznanych za nielegalne treści, w tym m.in. usunięcie tych informacji, uniemożliwienie dostępu do nich, depozycjonowanie lub ograniczenie widoczności informacji. Wraz z przesłaną decyzją Właściciel strony zawiadamia o możliwości odwołania się od podjętej decyzji.
 12. Osoba może złożyć odwołanie od podjętej decyzji w drodze e-mail w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji Właściciela strony. W treści odwołania, należy wyraźnie wskazać dlaczego i w jakim zakresie osoba nie zgadza się z decyzją. Od momentu doręczenia odwołania Właścicielowi strony, ma on 14 dni na rozpatrzenie odwołania.
§15. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. Konsument może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Konsument ma możliwość, w szczególności:
  1) zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy,
  2) skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów. Szczegółowe informacje związane z pozasądowymi sposobami rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, Konsument znajdzie na stronie internetowej https://www.uokik.gov.pl/ Konsument ma także prawo skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.sh ow&lng=PL. Platforma ma pomóc w rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami w zakresie pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży.
 2. W stosunku do konsumentów i przedsiębiorców uprzywilejowanych spory sądowe wynikające w związku ze stosowaniem niniejszego Regulaminu i z wykonywaniem zawartych umów, będą rozpatrywane przez Sąd właściwy według przepisów o właściwości rzeczowej i miejscowej zgodnie z ustawą z dnia 17 listopada 1964 roku Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. 2023, poz. 1550 z późn. zm.)
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają właściwe przepisy prawa polskiego, z wyjątkiem sytuacji, gdy w kraju zamieszkania Konsumenta obowiązują korzystniejsze dla niego przepisy.
 4. Data opublikowania aktualnego Regulaminu: 22.04.2024.r.
§16. ZMIANY REGULAMINU
 1. Z zastrzeżeniem zdania następnego Sprzedawca zastrzega sobie, w zakresie dopuszczalnym przez obowiązujące przepisy, prawo do dokonywania zmian i modyfikacji niniejszego Regulaminu z istotnych przyczyn związanych z technicznym bądź merytorycznym aspektem funkcjonowania strony internetowej, oferowanych produktów, w tym w szczególności w przypadku zmian w obowiązujących przepisach prawa. Do zakupionych produktów stosuje się postanowienia Regulaminu obowiązujące w momencie złożenia żądania zakupu. Zmiany Regulaminu będą zgłaszane Klientom na stronie internetowej oraz w drodze wiadomości e-mail.
 2. Wszelkie zmiany do Regulaminu stają się skuteczne w chwili ich zamieszczenia na stronie internetowej sklepu i wysłania wiadomości e-mail, o ile nie zastrzeżono inaczej.
 3. Po ukazaniu się na stronie internetowej lub w drodze e-mailowej, informacji o zmianach w Regulaminie, Klient powinien niezwłocznie zapoznać się ze zmianami, gdyż aktywacja na stronie internetowej po takim ogłoszeniu stanowi bezwarunkową akceptację nowej treści Regulaminu przez Klienta.

Koszyk

Gratulacje! Twoje zamówienie kwalifikuje się do darmowej wysyłki Dodaj do koszyka produkty za 499 zł i odbierz darmową dostawę.
Nie można już kupić więcej produktów

Twój koszyk jest pusty